සිරිසේන රට බේරයිද? විනාශයට මුල පුරයිද?

muðal naasþiya adu karana eka hoÐa ðeyak þamaa. namuþ iita vadaa avazya rata beðanna yana eka vælækviimayi, ratee aaNdu kramaya prajaaþanþravaaðii kiriimayi. ee ðekee mul eka vahaama nokaroþ salli noveyi síhala jaaþiya abhaavayata yanavaa kiyaa mama huunaa kivvaa vagee meþana kiyanavaa.

prajaa = jananavana jaaþiya
þanþra = harakaagee naas laNuva

prajaaþanþravaaðaya vacanaya ígriisiyen demokrasi yanna vacanayee parisamaapþiyenma kiyanavaa. chanða ðaayakayaayi ðakkannee, ðeezapaalakayaayi ee ðakkana gavayaa.

iþin api eka janaaðhipaþi kenek as karalaa þava kenek paþ kaLaa. eeka hariyatama hari prajaaþanþravaaðii þanaþurak. ee þanaþurata ðiya yuþþee ee þanaþuree chanða ðaayakayaagee oonææ epaakam balana kaaryyayanuyi. muLu rateema janayaata saamuuhikava balapaana ekak þamaa yuða biya. anika þamaa viðeeza sambanðhaþaa. ee anuva aarakxaka katayuþu haa viðeeza katayuþu svabhaavayenma janapaþi saþuyi. maa vasana æmarikaavee janapaþita yuðayata yanna avasara þiyenavaa. namuþ eya yam kaala siimavak æþulaþa (saþi hayak?) manþraNa sabhaa magin anumaþa kaLa yuþuvee.

ee vageema mama hiþannee, niiþi sampaaðana sammanþraNa sabhaava visin yam kisi ihala praþizaþayakata (70%k?) adu manþrii chanðayakin sammaþa kaLa niiþiyak nizprabhaa (viitoo) kiriimee balaya janapaþita ðiya yuþuya kiyaayi. mee viðihata eka jana kotasakata hoo muLu ratatama hoÐa nææ kiyaa siþena ekak ara aðhi chanðaya nolæbunoþ niiþi gaþa venna noðiya hækiyi.

paLaaþ sabhaa vahaa ahoosi kaLa yuþuyi. Lagaðiima uþura svacchanðayen niðahasa prakaaza karanna yanavaa kiyaa aaráciyak þiyenavaa. nægenahiraþ ee samagama iita ekaþu vii eka raajyak karayi yannaþ elivenavaa. ehema kaLa vahaama batahira ratavaluþ inðiyaavaþ eekata sahaa ðeyilu. þrikuNaamalaya batahira rataval haa inðiyaava ciina balaya navaþaalanna avazya vaga kiyaveyi.

paLaaþ sabhaa kramaya ígriisi baasaavee muvaaven rata beðiima saÐahaa kala ðiirgha kaaliina kumanþraNayaki. eeka iita pera ðæn kaþaa nokarana devolyuzan vacanaya gaþþaa vagee ekak. ígriisiyen provins kiyannee yam kisi vizexa sáskûþiyak æþi jana kotasak vasana praðeezayakatayi. apee næhæ ekama jaaþiyak venama sitina praðeezayak. namuþ uþura evæni þaþþvayakata gena eema kalak sita suukxmava karana ðeyak. jaaþyanþara sahayoogaya æþiva venama ratak saðaa gæniimata eya ivahal venavaa.

issara kaalee apita þibunee raajya paalana ðisþrikkayanuyi. (paalana rajya praðeeza noveyi). ee ðisþrikka æþi kaLee briþaanya kaalayee raajya niyojiþayangee paalana kalaapa ven kiriimatayi. eeka kaLee eka ðinakaðii þama kaaryyaalayee sita azvayaa pita yaa hæki ðura anuvayi. aða yakada assayaa eka ðinen ratee eka koNaka sita anik koNata yaa hækiyi kiyaa maa hiþanavaa. ehema noveyi nam paalana aga nuvara kaataþ eka ðavasin yaahæki (rajarata vagee) þænakata gena yaa yuþuyi. yaapanee sita koLaBa enna ðura vædiya yanna ðemaLa janayaagee eka kankeÐiriyak ya. paalana aga nuvara rajarata vagee þænakata gena yanavaata koLaBa aya akæmaþiyi. ee ðemaLa þarjanayata ovun baya nisayi. namuþ aga nuvara æþi þænata þamaa hamuðaa muulasþhaanaya svabhaavayenma yannee. eeka uþuree þarjanaya valakvanna hoÐa ekak.

6 thoughts on “සිරිසේන රට බේරයිද? විනාශයට මුල පුරයිද?”

  1. Pingback: essayforme
  2. Pingback: Buy cialis
  3. Pingback: Buy cialis
  4. Pingback: Cialis coupon
  5. Pingback: cialisonla.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>