හිරුණිකා: තරුණ පරපුර පෙරමුණට!

iruNikaa preemacanðra þaruNa mæþiNiya ðun kaþaavak mama æhuvee mulvaþaavatayi. lákaavee aya mata hinaa veyi. namuþ mee kaþaavee kiyaa þiyena aðahas iþaa gæBuruyi.

þaruNa parapura ðeezapaalana kxeþrayata yomu karavana eka æmarikaavata praznayak. poðu prazna gæna kaþaa kalaþ vihiLu kaLaþ chanða ðavasee ee kaaryyaya karanna genvaaganna eka þamaa praznaya. namuþ lákaavee eheme noveyi kiyaa ðænaganna læbuna eka saþuta upaðavanavaa.

iþin þiikxNava hiþana eka púci ratee anaagaþayata aþyaavazyayi.
liyaa avasan nææ

6 thoughts on “හිරුණිකා: තරුණ පරපුර පෙරමුණට!”

  1. Pingback: writeaessay
  2. Pingback: Cialis prices
  3. Pingback: Cialis 20mg
  4. Pingback: Buy cialis online
  5. Pingback: Cialis daily
  6. Pingback: cialisonla.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>