විමල් වීරවංශ සය වසරකට පසු විපක්‍ෂයේ සිට…

siriseena rajaya paþ‌vii ðina ðahayakata pasuva raajapaksa rajayee pramukhayek‌vuu vimalviiraváza mahaþaa paarlimeenþuvee ðii kaLa kaþhaava.

maðhyashava lovee anik pæþþee sita balaa sitina apata mema kaþaaven pahaþa ðena karuNu is maþuvii penee:

6 thoughts on “විමල් වීරවංශ සය වසරකට පසු විපක්‍ෂයේ සිට…”

  1. Pingback: writeessay
  2. Pingback: Cialis prices
  3. Pingback: Cialis coupon
  4. Pingback: Generic cialis

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>