ඡන්ද දායකයා ගේ වැඩේ ඉවරයි, දැන් ජනාධිපතිතුමාගේ වාරයයි

lákaavee ekama ekayi prajaaþanþravaaðii chanðayak þiyennee. ee þamaa janaaðhipaþi þeeriima. prajaava kiyannee janaþaavayi. þanþraya kiyannee harakaa hoo assayaava hasuruvana naas laNuvayi. iþin eka janaaðhipaþi kenek as karalaa vena kenek paþ karana ‘naas laNuva’ ek ek chanðaayakayaa aþeyi þiyennee.

kelinma kenek paþ karana þava prajaaþanþravaaðii kramayak þibunaa. ee þamaa ee ee chanða kotthaazavalin manþriivarun þooraa niiþi saaðhana manþrana sabhaavata yævuva kramaya.

aða ee kramaya næþi karalaa, ðeezapaalana pakxavala nam peelivalata chanða ðiimee kramaya æþi kaLaa. ðæn hasuruvana, ðakkana laNuva chanða ðaayakayaagee aþee noveyi. ee nisaa þamayi ee chanðavalaðii chanðaya ðena chanðaðaayaka praþizaþaya janaaðhipaþi chanðayakata vadaa adu vennee. mee list kramaya hoo pakxa anupaaþa chanða kramaya prajaaðanþravaaðii chanða kramayak novee. ee viðihata paþ vena manþriivarungee naas laNuva þiyennee pakxa naayakayaagee aþee kiyalayi hiþennee.

namuþ eeka ehemaþ noveyi. manþriivarunta þaman kæmaþi nam eka pakxayakin venakata yaa hækiyi. chanða ðaayakayaa chanðaya ðunnee þaman kæmaþi naayakayaata paarlimeenþuva æþulaþa chanða zakþiya vædi karannayi. vena vacanayakin nam naas laNuva pakxa naayakayaatayi ðunnee; læyisþuven paþ‌vuna oLugedi pæþþen pæþþata peraleyi kiyana balaaporoþþuven noveyi. namuþ mee viðihata chanða ðaayakayaatavaþ chanðaya labaagaþ naayakayaatavaþ manþriivarungee naas laNuva aþee nææ.

naayakayan þama læyisþuvata gannee þamanta panðan allapu hoo chanða væda karapu minisun misa ee ee chanða kotthaazavalata vizexa vuu oonææepaakam ðanna, eevaa soyaa balana ee ee chanða ðaayakayangee gamvala vasana aya noveyi.

mee heeþuven vædiyen paarlimeenþuvata ennee ekkoo lokkaata aavadamin þamangee þæna læyisþuvee ihalata ðaaganna hoo anik pæþþee læyisþuvee ihalata gihin eeken laabha prayoojana ganna balana amana, jaaþiyak sammayak næþi jadayanuyi. ee nisaa, rata gæna kækkumak æþi sávaraziilii jçaanavaþ aya læyisþu kramayata kæmaþi nææ.

chanðaðaayakayaa aþee naas laNuva næþinam ee chanða kramaya prajaaþanþravaaðii kramayak noveyi.

eðaa raNavaka mahaþaa kiivaa, “vyavasþhaa praþisáskaraNaya karalaa, ratee yahapaalanayata prajaaþanaþravaaðaya sþhaapanaya karalaa maha mæþivaraNaya karanavaa” kiyaa. (meþana balanna). iþin þarkava hiþana vita ee kivvee læyisþu kramaya ahoosi karanavaa kiyana ekayi. namuþ janaaðhipaþi siriseena mee gæna kiyannee mokakða? paarlimeenþuvee inna manþriivarungen vædi ðenaata yanna gamak nææ; innee koLaBama nee? gamata giyaþ gamee minissu ðaamarikayan þamangee niyoojiþayan hætiyata þoorayiða? siriseena mahaþaa kivvaa, “janaþaavagee ðeezapaalana naadi mam hoÐata haÐunana kenek. magee hûða saakxiya þula janaþaavagee hûða spanðhanaya mama ðanna kenek” kiyalaa. (meþana balanna). iþin raaja uxNaya ihavaha yanna kalin janayaagee ee varaprasaaðaya aapasu ovunta labaa ðeyiða?

6 thoughts on “ඡන්ද දායකයා ගේ වැඩේ ඉවරයි, දැන් ජනාධිපතිතුමාගේ වාරයයි”

  1. Pingback: writeessay
  2. Pingback: Cialis prices
  3. Pingback: Cialis coupon
  4. Pingback: Cialis 5 mg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>