හදිසියේම ද්විත්ව පුරවැසිභාවය දෙන්නේ කාටද?

æmarikaavee ðviþva ratavæsikamata avasara ðenavaa. eeka patangaþþee israayalayee paðíciyata æmarikaaven giya yuðev jaaþikayanta illum nokarama israayal ratavæsikama læbiimen ovungee æmarikaanu puravæsi bhaavaya noðæniima næþivii yaama usaaviyaka niþiiraNayak anuva nævaþuu nisaa ya. ee hæra æmarikaavee likhiþa niiþiyakin æmarikan ratavæsiyekuta þava rataka puravæsi bhaavaya þabaa gæniimata avasara ðii næþa. hoÐa cariþayak, yahapaþ maanasika þaþþvayak, ðeeva vizvaasaya haa ígriisi ðænuma þibeenam anikuþ niiþimaya avazyaþaavayan sapuraa æþnam haa vizexayen an hæma ratakatama ihalin æmarikaavata þama nonæmuNu pakxapaaþiþvaya haa æmarikaava venuven ðivi ðiimataða praþijçaa ðiya yuþu vee. ee anuva, vena rataka puravæsi bhaavaya þibunaþ ee ratee puravæsibhaavaya æmarikan puravæsibhaavayata vadaa pahaþ vee.

mee ee ðivurumayi:

“I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty of whom or which I have heretofore been a subject or citizen; that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by law; that I will perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law; and that I take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion; so help me God.”

pahaþa ðena neveeðanaya haðisiyeema vozítanayee lákaa þaanaapaþi kaaryyaalaya visin paLakara æþa:(mul pitapaþa meþanin kiyavanna)

RESUMPTION/RETENTION OF SRI LANKAN CITIZENSHIP (DUAL CITIZENSHIP)

January 5, 2015 at 10:00 am

DUAL CITIZENSHIP APPLICATIONS

Reference decision announced by the Government regarding resumption of granting Dual Citizenship for persons of Sri Lankan origin, authorities in Sri Lanka will soon issue specific instructions as to the process to be followed for obtaining Dual Citizenship as decided by the Cabinet of Ministers of Sri Lanka. Both Department of Immigration and Emigration of Sri Lanka and the Embassy of Sri Lanka in Washington DC, will upload details of the process to respective websites in due course, accordingly.

ihaþin kivuu ðeya anuva pitarata puravæsibhaavaya gena æþi ayata yali lákaa ratavæsibhaavaya ðiimen kerennee þama ratata vadaa vena ratakata pakxa minisunta ratee ratavæsi varaprasaaða saþayak novatanaa see aaNduva visin praðaana kiriimayi. eeka jaaþi ðroohi kamaki. meeka karannee kaagee vaasiyataða?

6 thoughts on “හදිසියේම ද්විත්ව පුරවැසිභාවය දෙන්නේ කාටද?”

  1. Pingback: writeaessay
  2. Pingback: Cialis coupon
  3. Pingback: Buy cialis
  4. Pingback: Cialis 5 mg
  5. Pingback: buy cialis usa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>