කාටද ඡන්දය දෙන්නේ?

mama hoÐin ahagena hitiyaa siriseena pæþþayi raajapakxa pæþþayi kiyana ðeeval. ðura sita balaa sitina mama chanðaya ðenavaanam mehemayi eeka nirNaya karannee:

  1. mee aaNduva yana viðiha hariða? eeka venas kaLa yuþuma þaþþvayakata api pæmiNilaa innavaaða? eseenam ee mokakða?
  2. siriseena pæþþa kiyana ðee monavaaða? ee ðena praþijçaa ratataþ mataþ hoÐaða? mee aLuþ aaNduva pihitivuuvoþ avulþaavayak hoo loku vipaþakata eya mul veyiða?

paLaveni praznayata uþþaraya nam siriseena pæþþa kiyanavaa vagee paalana kriyaa siyallama vaagee raajapakxa pavulee aya yataþata pæminilayi þiyennee. siriseena pæþþa kiyannee heLayan visin kaLa hæki væda pita rætiyan karanavaa, adu viyaðamin kaLa hæki ðeya vædi viyaðamen karanavaa, muðal avazya vena vita paaribhogika baðu vædi karanavaa aaðiyayi. vædiyenma kiyavennee, pavulee Lamaa paramparaavee sæpayata mahajana muðal væya karanavaa yannayi.

kaage salli kavru viyaðam karanavaaða kiyaa janayaata niþyayen ðænaganna bææ. yuða kaalavala niiþiyen pita ganuðenu viima valakvanna bææ. aavuða alevi karannan visin eevaata anivaaryyayenma komis ðenavaamaya. niiþiyen pita jaaþyanþara ganuðenu kaLavun þama bhaarayata gaþ vita ovunta ayaþ‌va þibuna namuþ rahasya ðeya gæna kaLa yuþu ðee ovun samaga sammuþiyen niraakaraNa kala yuþu vee. meevaa gæna api nuvanin siþaa bæliya yuþuvee.

yuðha þaþþvayaka þibena ratee yuððhaya ðiniimayi praðhaana aramuNa viya yuþþee. anikvaa siyalla rateþ jaaþiyeþ pævæþma anuvayi balapavaþnee. mee nisaa, þama sahooðarayan ðeðenaa sahaayata gæniimaþ ee ayata bala ðiimaþ saaðhaaraNayi. aða þavamaþ lovee batahiren, inðiyaaven haa vixexayen ðemaLa jaaþika pitarætiyangen ena þarjanaya iþaama ugra ya. mee nisaa haa siriseena vataa rok vii æþi viviðha kaNdaayam haa vizexayen ðamiLa aakramaNikayan nisaa ovun balayata pæminunoþ ee ee pirisvala illiim siriseena mahaþaata sapuraalanna siðu venavaa.

apata þiyena praðhaanama þarjanaya rata ðeezapaalana paLaaþ valata beðaa þibiimayi. ee anuva siriseena mæþiþumaa eevaa þava ðurataþ þibenna hæra eevaata ðamiLa naayakayan illana balaþala ðunnon ðazalakxa 17k pamaNa vana síhala vargaya ðazalakxa 80k hoo iita vædi ðemaLa janayaa nisaa suLu jaaþiyak viima vælæk‌viya nohæka.

mee kiv ðeya nisaa maa chanðaya ðenavaanam ðennee rataþ jaaþiyaþ gæna siþaa misa iirxyaava hoo puðgalika þarahaval nisaa noveyi. in pasu balayata ena kavurunta hoo kiyaa sitinnee niiþi virooðhi lesa inðiyaavee þarjanaya yataþee rata beðuu 13ee sázoðhanaya ahoosi kara paarlimeenþu kramaya yali gena enna yannayi.

5 thoughts on “කාටද ඡන්දය දෙන්නේ?”

  1. Pingback: writeessay
  2. Pingback: Cialis 5 mg
  3. Pingback: Cialis 5 mg
  4. Pingback: Cialis generic
  5. Pingback: Buy cialis online

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>