පළාත් පාලන සභා – 13ඒ සංශොධනය ගැන කවුරුත් නිහඬයි

pahaþa ðena vikiliik visin eli kala æmarikan þaanaapaþi kaaryyaalaya visin rahasee ekasaþ raajaðhaaniya, kænadaava, ostreeliyaava haa svitsarlanþaya yana ratavalataþ helikiriimata avasara æþiva 2010-01-08 ðaa yævuu lipiyee kotas ðeka kiyavanna. ee anuva sambanðan mahaþaa visin janavaari 6ðaa paarlimeenþuva laGaðii kiyaa þibenavaa raajapakxa haa fonseekaa yana ðeðenaa aþarin þaman vadaa kæmaþi viðihata kriyaa karanna yannee fonseekaa vaga. (fonseekaa gæna vædi yamak nokii vagaþ sælakillata ganna). sambanðan mahaþaagee niveeðanayata praðhaanama heeþuva see penii yannee fonseekaa visin ratee paalana balaya vimaðhyagaþa kiriimata praþijçaa ðiimayi. ee kiyannee paLaaþ paalana sabhaa saÐahaa meþek kal koLaBa rajayata þibuna bala þala paLaaþ‌valata labaa ðiimayi.

ðemaLa naayakayingee eka illiimak polis balaya paLaaþ valata beðaa harinna yannayi. æmarikaavee þiyennee evæni kramayakuyi. ee nisaa eka þænaka kaLa varaðata asu novenna venaþ praanþayakata pæna yaama sæmaðaa vena ðeyaki. apee janaaðhipaþi raajapakxa anþima vaþaavata æmarikaavata pæmiNi avasþaaveeðii teksas praanþayee ohuva paraNa boru cooðanaavak uda varenþu ðiimata luhubaÐina vita vena praanþayakata gos in beerii eþumaata aapasu enna hæki vunaa kiyaa ðemaLa veb adaviyak kiyanavaa. meevaa hæma naayakayantama þiyenavaa joorj buxta spaaççayen varenþuvak æþi nisaa yuroopayata yææma avaðaanam vee. apita þiyena lokuma upaðravaya paLaaþ paalana sabhaa kramayayi. ee gæna mee blog adaviyeema þiyena 2009yee livuu paLaaþ paalana sabhaa ahoosi karanna! yana liyuma kiyavanna.

13ee sázoðhanaya nohoþ paLaaþ paalana panaþa gæna janaaðhipaþi þumaa hoo siriseena mæþiþumaa hoo kisivak nokiyana nisaa apee abhaavayata sæðuu maga þavama eseemayi.

vikiliik visin heli kaLa lipiyee kotas dekak:
(mul pitapaþa meþana kiyavanna)


3. (C) Attached to the program was also an addendum dealing with broader constitutional questions and the political devolution of power (see paragraph 6 below for full text.). The addendum was signed by General Fonseka and leader of the United National Front Ranil Wickremesinghe but not Sampanthan. The addendum promised genuine power-sharing on a basis acceptable to the Sinhala, Tamil, Muslim, and Burgher communities and noted that power-sharing would take place both at the center and in the periphery. It noted that in the "North-East" -- a term chosen to highlight the unification of the two regions, which have been de-linked under the Rajapaksas -- local executive, legislative, and judicial bodies would share responsibilities with the center except in certain key areas, such as national defense, monetary policy, immigration, etc.

...

BEGIN TEXT OF ADDENDUM
……. It is accepted that the experience of the country over the last few decades in respect of initiatives embarked upon to delineate the basic aspirations and principles in the matter of power sharing shall be drawn upon in the formulation of detailed provisions.
The demarcation between the central and regional powers will be worked out in detail between the parties on the basis of the fundamental principles stated above.
END TEXT OF ADDENDUM
BUTENIS

6 thoughts on “පළාත් පාලන සභා – 13ඒ සංශොධනය ගැන කවුරුත් නිහඬයි”

  1. Pingback: essayforme
  2. Pingback: Cialis prices
  3. Pingback: Cialis coupon
  4. Pingback: Cialis prices

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>