සාධාරණ සමාජයක් – දෙමළ ප්‍රශ්නය?

kenekugee jaaþiya, aagama haa bhaaxaava ennee uþpaþþiyen nova mavpiya nææ pirisen haa samaaja parisarayenuyi. æmarikaavee ipaðuna magee ðuva síhala haa ígriisi ðekama kaþaakaranavaa, namuþ eyaagee maasa gaNanee ðuva an jaaþika piyaa nisaaþ haa muþþanu / miþþaniyangee æsura næþi nisaaþ síhala kaþaava igena gannee nææ. lokuvuna vita kaþaakaranee ígriisiyenuyi, hiþannee (eyaagee mava vageema) þaman æmarikanvariyak kiyaayi.

noyek baasaaval geðara kaþaa karana æmarikanvaru innavaa. namuþ ee siyallanma paasælee igenuma labannee ígriisiyenuyi. ee nisaa þamayi megee ðuva ígriisi kaþaava igena gaþþee; geðara ígriisi æhunee næhæ nee?

ðæn api hiþaa balamu mama yaapanee ðemaLa pavulaka ipaðunaa kiyalaa. iþin mama loku velaa meeka magee rata kiyaa ðænagena vatapita yanakota þeerum gannavaa ðemala suLu jaaþika baasaavak ya; ee magee varaðin novuna ðemalabhaavaya nisaa mama pahaþ vunaa kiyalaa. meeka jiiviþa kaalayaka maanasika asahanayak novee ða? ðemala asahanayee mula meyayi. ee vagee veeðanaavak ðaruvekuta ðenna þaram ðaraðaDu jaaþiyak ða síhala jaaþiya? ehema ekak venna ida ðiima ‘api síhala bauððhayan’ kiyaa kiyaaganna minisunta yogya ða?

krisþiyaani pavulaka ipaðii ígalanþayee hæðunu / vædunu es. dabliv aar. dii. baNdaaranaayaka mahaþaagee piyaata kivvee blæk prins nohoþ kaLu jaaþika kumaarayaa kiyalayi. iþin oksfard vizvaviðyaalayee igenagaþ solaman þaruNayaa briþaanyavarunta næBuru vuu ígriisi kaþaa kaLa geðara parisaraya piLikul kaLaa. inðiyaavee, iijipþuvee haa þama ratee niðahasata veegayak æþiva kriyaa kaLaa. ænþani iidan, javarlaal neeru yana pasu kala þama ratavala agamæþi vuuvan þaruNa kala æsura læbuvaa. zixyayek kaalayeeðii yataþ jaaþiin venuven ðakxa kaþhikayek hætiyata prasiððhiya læbuvaa. iþin, “kavaðaaða oyaa lákaavee agamæþi vennee?” kiyana praznaya ðigatama æhenna æþi.

es. dabliv aar. dii.ta þibunaa lákavee pamaNak nova siyaLuma briþaanya yataþ væsiyan gæna sahanukampaavak. ee kiyannee ee ayagee kampanaya þamanuþ manaa see þeerum gæniimayi. komiyunist bhakþikayantaþ ee saanukampaavama þiyenavaa. mee anukampaava þava viðihakin balanavaa nam, ‘apita varaprasaaða þiyenavaa, namuþ mee ayata eevaa nææ. ee ayata mata kaLa hæki ðee karanna bææ. ee nisaa mata ee gæna ðukayi.’ kiyaa siþiimayi. iþin ee kaalee rajyaya kaLee briþaanya jaaþikayanuyi; ovun kaþaa kaLee ígriisiyi. ee nisaa ígriisiya ‘rajayee basa’ vunaa. eeka hariyata mee vageyi: ‘yataþ væsiyeni! þopata rajaya haa ganuðenuvak kiriimata ævæsi nam þopee paalakayan vana apee basin eya kaLa yuþuyi!’ apee ratee apee baasaava þahanam? aðaþ mee pahaþ kiriima þiyenavaa.

niðahasa læbuna ðaa balayee sitiyee eksaþ jaaþika pakxayayi. baNdaaranaayaka mahaþaaþ hitiyee ee pakxayeemayi. komiyunistvarunta kisiðaa balayata eemata bæri vunee ovun visin kaþaa kaLa yuroopayee karmaanþa viplavayee heeþuven karmaanþazaalaa seevakayanta vuu apala haa samaana aþ‌ðækiimak svairava govi þænin jiivaþ‌vuu lákaavee vædi janayaata noþibiimayi. baNdaaranaayaka mahaþaata haa komiyunist naayakayanta poðu eka ðeyak þibunaa. enam siyallanma landanayee sama kaaliina sisun viimayi. þaman balayata enna hoÐama viðiha suLu aasana gaNanak sæmavita læbuNa komiyunistvarun haa samagivii ara ‘apita þænak nææ’ yanna síhalayaagee oLuvata ðamaa pæya visihaþaren síhala rajayee basa karanavaa yana praþijçaava ðiimeni.

síhala ‘rajayee basa’ karalaa avuruðu hætak gaþavelaþ sælakillak labaaganna ígriisiyen kaþaa kaLa yuþuyi.

síhala noveyi rajayee basa viya yuþþee. rajaya ayiþi puravæsiyaatayi. rajaya puravæsiyaa samaga katayuþu kaLa yuþþee puravæsiyaagee paaramparika mav basin ya. evæni baasaa kihipayaki: síhala, ðemala, jaa haa ígriisi yana meevaa ya. mee baasaa valin mona eken puravæsiyek raajya kaaryyaalayaka kaþaa kaLaþ ee basinma praþyuþþara ðiimee vagakiima ema kaaryyaalayata himiyi. eya aða þiyena þaakxaNa zilpa ðiyunuva anuva laabhayata kaLa hækiyi. maðhyama bhaaxaa vizexajça kaaryyaalayak haa ðurakaþhana seevaavaþ yana ðekin eya laabayata manaava kaLa hæki vee. æmarikaavee roohal væni vizaala vyaapaara vixama bhaaxaa praznaya visaÐaa gannee ee viðihatayi. yam kisivek þaman noðannaa basakin graama seevakata kaþaa kaLoþ ðurakaþhanaya æþnam maðhyama bhaaxaa kaaryyaalayata kaþaa kara ee praznaya visaÐaagaþa hæki vee.

vædi janayaagee basa hæma paasælakama igænviimee maaðhyaya kara ee ee paLaþ‌vala suLu bhaaxaavanða igænviimen saamakaamii sahajiivanayen inna samaajayak avuruðu 15kin godanægeevi.

5 thoughts on “සාධාරණ සමාජයක් – දෙමළ ප්‍රශ්නය?”

  1. Pingback: essayforme
  2. Pingback: Generic cialis
  3. Pingback: Cialis 5 mg
  4. Pingback: Cialis coupon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>