ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යලි පිහිටුවන්න

mee blog liyum liyanna patangaþþee ææþa sita balaa sitina mata rata má sáðhiyakata pæmiNa þibenavaa see penena nisaayi. iðiri gamana ekkoo síhala jaaþiya vinaazayata yana 13ee vyavasþhaa sázoðhanaya anuva iiLaam raajyaya karaa yææmayi. anika kavruþ eka see vasana ekamuþu rajayak saÐahaa 1972ta pera þibuna prajaaþanþravaaðii aaNdu kramaya yali paNa gænviimayi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>