චම්පික රණවක – 2014-12-30

chanða ðenna yanavaaða? geðara innavaaða?

meeka loku praznayak. eka aþakin apee aaNdu kramaya penennee kææma oruvata eka uuru pavulaka hotaval viþarak ebilaa þiyena aþara ‘arú pannalaa apita kanna ida ðiipallaa’ kiyana þava uuran godak innavaa vageyi.

iþí kaavaða visvaasa karannee? meekayi hætahaþara koot praznaya. mata podi vizvaasayak þiyenavaa campika raNavaka mahaþaa gæna. eyaa monavaaða kiyannee? mama mee vidiyoo eka ðækkaa. eeka nikam ‘hoÐa-hoÐa sellam elivenajaameta’ kivvaa vageyi mata penennee. ara anþarjaalaya kiyana jájaalayee mula gæna kiyana kaþaava nam égalanþaya pæþþen ena ðhuuyamaana aaráciyak kiyalaa mama ðannavaa. namuþ api pivisilaa innee parigaNaka yugaya vaga nam kavruþ þarayeema hiþata gaþa yuþuyi. raNavaka mahaþaa kiyanavaataþ vadaa ee anuva apee samaajaya hædagæsiya yuþuyi.

ciinaya samaga sambanðhaya ðuuxaka viðihata nokara kalpanaaven haa vagakiimakin karanavaanam hoÐayi. þaman apakiirþiyata lak venneþ nææ; gaððafita vuna iraNama þamanta veyi kiyaa hiþanna ooneþ nææ. parigaNaka karmaanþayee iðiriyenma sitinnee ciinayayi; inðiyaava noveyi. ee nisaa ciinaya apata avazyayi. inðiyaavata baya viya yuþu nææ. koyi gaNankaarayaþ gahaganna ediþara vennee anikaa bayayi kiyalaa þeerunaanam þamayi. mææþa jaaþyanþara iþihaasaya ðesa balana vita eeka þeerenavaa. avuruðu panahak kyubaava æmarikaavata yata novi ðakuNu æmarikaava þulin sææhena karaðarayak æmarikaa eksaþ janapaðavalata kaLaa. þurkiya kudaa sayipras ðivayinee uþuru kæælla aakramaNa kaLaa. kisi kenek monavaþ kaLee nææ. ee siððhiya apita vadaaþ aðaalayi. ee nisaa, haþurek kiyaa ðænagena sukkxmava inðiyaanuvan samaga sambanðhaþaa þabaa gæniima iþaamaþ nuvaNata huruyi.

inðiyaava ekka þiyena sambanðhaya mee ratee haa iitaþ vadaa síhala jaaþiyee iðiri pævaþmata iþaa væðagaþ karuNak ya. jaaþyanþara ðemala janayaa lákaava kramayen aakramaNa karanna karana prayaþnayee eka heeþuvak apee ihala, balæþi páþiyee nivata bhaavayayi. anika inðiyaavee maðhyama aaNduva þamil naaduvee rukula agee kiriimayi. inðiyaavee nuuþana aaNduva ee ðevenuva kiv bæÐiimen þaramak niðahas ya.

kavuru kaage varaða kivvaþ mama ganna pæþþa nam 13ee paLaaþ sabhaa ahoosi kara yali prajaaþanþravaaðii kramayata niðahasa læbuna ðaa þibuna viðihee, eka eka chanða kotthaazayen manþriivarun niiþi saðana manþraNa sabhaavata (paarlimeenþuvata) yavana kramaya ðenavaa kiyaa praþijçaakarana pæþþayi. paLaaþ paalana sabhaa þiyena kam síhala jaaþiya vinaazaya karaa yææma novælæk‌viya hækiyi. raNavaka mahaþaa vacana tikakin vakrava vagee ehema ekak kivvaa. eeka mama ahanna kæmaþi viðihata æhunaaða kiyaa noðanimi:

“…ævillaa jaaþika samagi sáðhaana aaNduvak enavaa. paarlimeenþuvee aasana 170k þiyenavaa, haþaren þunee balaya þiyenavaa, iþí mokakða asþhaavara vennee? koheða asþhaavaraya? iita passee ee zakþimaþ aaNduva ee aðaala aaNduva vyavasþhaa praþisáskaraNaya karalaa, ratee yahapaalanayata prajaaþanaþravaaðaya sþhaapanaya karalaa maha mæþivaraNaya karanavaa…. api okkoma þaraGa karanavaa. þaraGa karalaa niværaði paarlimeenþuvak haðaa gannavaa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>