ඛනිජ තෙල් ඇමතිතුමනි

guru aNura priyaðarzana yaapaa mæþiþumaNi,

æmarikaaven aazásana!

obaþumaata æþþee rata ekkoo Naya karana næþnam svaaðhiina karana mahaþ balavaþ amaaþyaázayaki. kambi æðalaa gevalvalata viðuli balaya ðun yugaya ðæn batahira ratavala avasanveegana yanavaa. ee venuvata geðaravalvalama viðulibalaya nipaðaviima þænin þæna venavaa. suLaga, hiru razmiya haa ðiraNa kasaLa vala þaapayen gevalvalata viðuli balaya nipaðaviimayi aLuþma viðuli þaakxaNa zilpaya. eekee vizeexaya ðuppaþaataþ kaLahæki viimaþ, aNduvee balapææma adu viimaþ haa mahajana muðal væya noviimaþ ya.

inðhana þel samaagam iþaamaþ pohosan ya. ee vageema ovun vagee þama ratavalaþ þaman haa ganuðenu karana pitaratavalaþ paalakayangee oonææepaakam soyaa balamin puðgalika abhivûððhiyata aþaðena kalyaaNa miþrayek vena lovee koheþ næþa. enamuþ parisara zuðððhaþaavayata satan karana janayaa nisaa, paramaaNu, khanija þel, gal aGuru haa ðæn ðæn bhuu vaayu viðulibala nizpaaðanaagaara iðikiriima batahira ratavala þahanam veegana yayi. ee nisaa eevaa apee vagee ratavala iðikiriimee abhilaaxayen mee karmaanþazilpiin þamanta pita ðena looka bænkuva væni miþuran samaga ðæn ðæn apata lá venavaa.

eyin ena aapaðaavaya apa hoÐata ðæka puruðu viðihata ennee meseeyi: ‘noðanna’ parisara rækiimen samaajayata viya hæki haani ræsaþ, þamangee yoojanaava anuva viðuli balaya haa samaga ena samaaja ðiyunuvaþ, iitaþ vædiyen, ee ekkama ena maga hæriya nohæki sihinekinvaþ nopæþuu puðgalika vaasiyanuþ ðakxa veLeÐun visin ðakxa namuþ pûþhagjana paalakayaata penvaa ðiimayi. inðiyaavee nareenðra mooði agamæþi þumaa æðavætiigena yana rusiyan miþuraata aþa ðenna þamil naaduvee pramaaNu balaagara iðikiriimata givisunaa. (ðænataman iilaGa sunaamiyeeðii lákaavaþ haa samaga ðakuNu inðiyaavaþ vinaazayata yanna ekak haðalaa þiyena vaga meþanin balaaganna).

magee yatahaþ illiima uþumvuu obaþumaagee amaaþyaázayeema rahasin hoo kudaa ázayak patangena geðarama viðuliya nipaðavana viðhi soya balaa eevaa karana hæti janayaata penvaa ðena vyaapaarayak patanganna kiyaayi.

obataþ oben ratataþ seþakma veevaa!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>