මෛත්‍රිපාල සිරිසේන – 2014-12-12

lipigaþa anuvaaðaya:

giya avuruððee aLuþ helikoptar hayak genaavaa. kumaaravarunta eka gaanee beðaa gaþþaa. maha ræjinata ekak venkara gaþþaa. yuva rajavarunta þava eka eka beðaagaþþaa. helikoptar copar viþarak neveyi raja pavulee ayata venu venuva. púci kumaarayaata giya avuruððee égalanþayee iÐalaa kooti gaanak vatina assayek genaavaa. mee assayaa varaayen aragena goda baalaa ehemama nuvara eliyata ará giyaa. púci kumaarayaa uðeeta þamunnaanselaagee salli valin gaþþa copar eken nuvara eliyata yanavaa. ígalanþayee maha ræjinage LaGa hitapu assayaahee pitee yanavaa nuvara eliyee. havasata þamunnaanselaagee salli valin gaþþa copar eken apasu koLaBata enavaa.

meevaa þamunnaanselaa anumaþa karanavaaða? meevaa zrii lákaa niðahas paarzikayoo anumaþa karanavaaða? þaaruNyayata heta?. gamee inna kollanta kellanta hæmaðææma heta. hæmaðææma heta. þaruNyata heta?. baalagiri ðoozaya. raaja kumaaravarunta þaaruNyaya aða. ekaata eka gaanee copar, vedi novaðina kaar, vedi novaðina jiip, rajekuta þiyena aarakxaava, ramya suramya sura vagee eka eka praanþa maaLigaavala gihillaa innavaa. mama mee aaNduven ayin vunee oya vagee karuNu siya ðahas gaanak hinðaa. mahinða raajapakxa mahaþþayaþ ekka puðgalika kaaraNayak neveyi.

mama eksaþ jaaþika pakxayata bæÐilaa næhæ. má eksaþ jaaþika pakxayata yanneþ næhæ. ekasaþ jaaþika pakxaya ranil vikramasíha mæþiþumaagee naayakaþvayen karu jayasuuriya mæþiþumaalaa sajiþ preemaðaasa mæþiþumaalaa, eþumaalaa sáviðhaanaya karalaa ee vædee geniyayi eksaþ jaaþika pakxaya.

zrii lákaa niðahas pakxaya næþi nisaa, nævaþa baNdaaranaayakavarungee zrii lákaa niðahas pakxaya mama anaagaþayee haðanavayi kiyana eka mama zrii lákaa niðahas paakxikayinta vizexayen maþak karannata oone.

samahara aya magen ahanava ‘baya næðða mee vagee raja pavulak ekka hæppenna?’ hä, mama þamunnaanselaata kiyanna oone, má vayasa avuruðu pahaLovee ðahasayee maaksvaaðaya kiyevvee; avuruðu ðekak. zrii lákaa niðahas pakxayee haþalis haþ avuruððak akhaNdava mama ðeezapaalana satan valata paya ganna kenek. biyen jiivaþvenavaata vædiya minihek, nivata kamen jiivaþ venavaata vædiya minihek, ratee janaþaavagee niðahasa haa prajaaþanþravaaðaya venuven janaþaavagee yahapaþa saÐahaa hiþee sanþoosayen mam magee jiiviþaya pariþyaaga karannayi þamunnaanselaaþ ekka ekaþu vunee kiyana eka mam þamunnaanselaata kiyannata oonee.

þamunnaanseelaa mee ratee maava janaaðhipaþivarayaa hætiyata paþkara gaþþahama janavaari ata veniðaa, mama araliyagaha manðirayata paðíciyata yanne næhæ. mam kotuvee janaaðhipaþi maaLigaavata mama yannee næhæ. oya mama kiyapu praanþa maaLigaavalata mama yannee næhæ. mata hoÐatama æþi janaaðhipaþi leekam kaaryyaalayee iÐalaa þamunnaanselaagee seevaavan ixta karannam. ee þiyena sampaþ mata hoÐatama æþi kiyana eka mama þamunnaanseelaata kiyanavaa.

mama mee ratee maha poLovee adiya gahalaa yana minihek; giya minihek. janaþaavagee ðeezapaalana naadi mam hoÐata haÐunana kenek. magee hûða saakxiya þula janaþaavagee hûða spanðhanaya mama ðanna kenek. magee þaaþþaa ahísaka goviyek. magee ammaa ahísaka guruvariyak; guru maaþaavak.

aða anuraaðhapurayata bas dipoo valin bas hayasiya paNahak genallaa. anuraaðhapuree viþarak noveyi, poLonnaruva avata okkoma ehaata æðalaa basvalin. þaminnaanselaa ðannavaa aða uðee siigiriya, habaraNa praðeezayee karu jayasuuriya mæþiþumani! apee haamuðuruvanee! aða uðee aposa saamaanya peLa vibhaagayata yanna Lamayinta bas næhæ. aða Lamayi kiloo miitar haþara paha payí gihillaa habaraNa siigiriya praðeezayee. bas maha rajjuruvangee ræsviita gihillaa. ‘yukþi garuka samaajayak’ kiyanavaa. eyaa saðhaaraNa ixta karanavayi kiyanavaa. eyaa þaram niiþiya rækapu minihek næhæyi kiyanavaa. ðæn aða þamunnaanselaata mee velaavee bæliya hækiyi jaaþika ruupavaahiNiyee ðæn anuraaðhapurayee eegollangee ræsviima sajiiviva ðenavaa. onna mæþivaraNa niiþi kadana hæti.

má ahannee, vili læjjaa næþiva? hæbæyi, mama eka ðeyak kiyanavaa mama aaNduven eliyata bæssee his aþin neveyi. mama aaNduven eliyata bæssee janaþaavaþ ekka ekata; janaþaavaþ ekka ekata má bæssee. mæþivaraNa niiþi kada karalaa apiva marðhanaya karanna lææsþi vunoþ, mahinða raajapakxa mahaþþayaata mama kiyanavaa, janaþaavaþ ekka paarata bahinavaa. janaþaavaþ ekka paarata bahinavaa! paarata bæhælaa lookayee anik ratavalvala æþivecca mahaa kærali æþi karaganta epaa lákaavee. ee þaþþvayata apiva paþkaraganna epaa. jiiviþayata aasaaven api meevata bæhælaa næhæ. eeka nisaa, mæþivaraNa niiþi rækagena, vinaya garukayi hikmiimakin aaNduva pæþþen ee aaðarzaya…

2 thoughts on “මෛත්‍රිපාල සිරිසේන – 2014-12-12”

  1. Your Excellency,
    Theruwan Sarana Wewa !
    We look forward to a good future, without the shackles of nepotism, favoritism,feat and uncertainity. A future with hope for our children.
    May Triple gem Bless you and give you the strength to achieve that future for Sri Lanka

  2. Pingback: writeessay

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>