අමෙරිකාවෙන් ඔබට ආශංසන!

[ආපසු මෙතනට එන්න වම් තීරුවේ ‘නිසිමග’ වචනයට ගහන්න. වමේ තීරුවක් නැත්නම් උඩ දකුණේ ඉරි තුනක් ඇති කොටුවට ගහලා ඒක ගන්න]

One thought on “අමෙරිකාවෙන් ඔබට ආශංසන!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>